آتلت گازهای طبی (Medical Gas Outlet)

  • خانه /

آتلت گازهای طبی (Medical Gas Outlet)

آتلت گازهای طبی در انتهای مسیر لوله کشی گازهای طبی بر روی دیوار، کنسول و یا ستون سقفی کلیه بخش های بیمارستان جهت استفاده از گازهای طبی قرار می گیرد و با استفاده از آداپتور مخصوص هر آتلت، گاز مورد نظر، مورد استفاده قرار می گیرد.