ولوآلارم (Valve Alarm)

ولوآلارم (Valve Alarm)

ولوآلارم گازهای طبی، دستگاهی است که میزان فشار در خطوط گازهای طبی در بخش های مراکز درمانی را مانیتور می کند و در صورت افت فشار گاز در خط این وضعیت را به صورت سمعی و بصری هشدار می دهد. ولوآلارم های تولیدی شرکت فرسار تجارت به صورت تک گاز تا چهار گاز به صورت دیجیتال و آنالوگ می باشد.