ستون سقفی (Ceiling Pendant)

ستون سقفی (Ceiling Pendant)

ستون سقفی مجموعه ای از پایانه های گازهای طبی شامل اکسیژن، هوای فشرده، وکیوم، دی اکسید کربن، نیتروس اکساید جهت تامین گازهای طبی و پریزهای برق می باشد.