ولوباکس (Valve Box)

ولوباکس (Valve Box)

هر بیمارستان جهت کنترل، قطع و وصل نمودن و آگاهی از برقراری جریان و میزان فشار گازهای طبی در بخش های مختلف نیاز به تجهیزات کنترلی و ایمنی دارد که با قراردادن آن در مسیر لوله کشی بتوانند جریان گاز موردنیاز را در کنترل (قطع یا وصل) نمایند. این امکان در محصولی به نام ولوباکس فراهم شده است.