منیفولد گازهای طبی (Medical Gas Manifold)

  • خانه /

منیفولد گازهای طبی (Medical Gas Manifold)

منیفولد گازهای طبی در بیمارستان ها و مراکز درمانی جهت مدیریت سیلندر گازهای طبی استفاده می شودتا در صورت اختلال در منبع اصلی گاز، منبع رزرو یا جایگزین را وارد خط اصلی نماید و همچنین به منظور تقلیل فشار داخل سیلندرهای گازهای طبی به میزان موردنیاز بخش های بیمارستانی، طراحی شده است.