فلومتر اکسیژن با مرطوب کننده (Oxygen Flowmeter with Humidifier)

  • خانه /

فلومتر اکسیژن با مرطوب کننده (Oxygen Flowmeter with Humidifier)

این دستگاه در کلیه بخش های بیمارستان جهت هدایت اکسیژن مرطوب شده به مجاری تنفسی بیمار کاربرد دارد و حجم جریان عبوری را به واحد LPM نمایش می دهد.وبا توجه به قابل تنظیم بودن فلو خروجی فلومتر تا حد 0.1 کمک زیادی به کاربر می نماید.