اکسیژن ساز بنک تایپ (Bank-type Oxygen Generator)

  • خانه /

اکسیژن ساز بنک تایپ (Bank-type Oxygen Generator)

مولد های تولیدی شرکت مهندسی فرسار تجارت بخشی از سیستم اکسیژن ساز هستند که به غربالگری نیتروژن و اکسیژن می پردازند و اکسیژن به دست آمده را به لوله های خروجی هدایت می کنند.با توجه به نیاز مراکز درمانی مدل های مختلفی از مولد اکسیژن ساز طراحی و تولید می شود که دارای ظرفیت 100 لیتر تا 600 لیتر می باشند