دستگاه اکسیژن ساز متحرک (موبایل ) شرکت مهندسی فرسار تجارت

پرچمدار جهش تولید در سال جهش تولید در صنعت تجهیزات پزشکی  کشور

 شرکت مهندسی فرسار تجارت برای برطرف نمودن نیاز  فوری مراکز درمانی کشور اقدام به طراحی و ساخت کانتینرهای موبایل (متحرک) ویژه حمل دستگاه های اکسیژن ساز بنک تایپ جهت رفع نیاز فوری مراکز درمانی  شهرستانهای دور از مراکز استان ها ی  کشور ، و مراکز درمانی صحرایی نمود .