اخذ گواهینامه کیفیت CE جهت محصول جدید اکسیژن ساز بنک تایپ

 در شرکت مهندسی فرسار تجارت ؛
 رشد علمی و جهش در فن آوری های تولید در  سال جهش تولید ، دست آوردی جدید برای کارخانجات تولیدی شرکت مهندسی فرسار تجارت، در اخذ  گواهینامه 32017401  CE برای دستگاههای اکسیژن ساز بنک تایپ را رقم زد و افتخاری دیگر  برای صنعت تجهیزات پزشکی ایران را در عرصه تولید داخلی    بدست آورد .
این موفقیت حاصل  زحمات و تجارب سال ها تحقیق و مطالعات فنی متخصصان و نخبگان دانشگاههای کشور در مجموعه  مدیریت عالی  و مدیران و  پرسنل  زحمت کش بخش های مختلف  پشتیبانی ،طراحی ، فنی  و تولید در شرکت دانش بنیان مهندسی فرسار تجارت می باشد .