افتتاح پروژه های بهداشتی درمانی سمنان با حضور وزیر بهداشت

وزیر بهداشت پروژه های مهم بهداشتی و درمانی استان سمنان از جمله چهار اتاق عمل پیشرفته از محصولات تولیدی شرکت مهندسی فرسار تجارت در بیمارستان امیرالمومنین (ع) را به بهره بندی رساند.