افتتاح بخش ICU بیمارستان گلستان اهواز

 افتتاح بخش  ICUبیمارستان گلستان اهواز تجهیزشده با دیوارهای فراشیشه‌ای و ستون‌های‌سقفی فرسار تجارت با حضور وزیر محترم بهداشت و درمان جناب آقای دکتر هاشمی مورخ شنبه 0۷/0۷/۹۷

با حضور وزیر محترم بهداشت و درمان آموزش پزشکی جناب آقای دکتر هاشمی

بخش  ICUبیمارستان گلستان اهواز که توسط شرکت مهندسی فرسار تجارت بازسازی و تجهیز شده بود راه‌اندازی و افتتاح گردید. این پروژه در مدت زمان کوتاهی با توجه به حساسیت این بخش و نیاز بیمارستان به راه‌اندازی مجدد توسط این شرکت با همکاری پرسنل و مدیریت این بیمارستان با پرسنل فنی و کادر تخصصی شرکت مهندسی فرسار تجارت به سرعت و با در نظر گرفتن مدیریت زمان به شکل بسیار موفق انجام گردید تا  این عملیات فنی در این بیمارستان کمترین محدودیت ایجاد شده و در کمترین زمان ممکن انجام پذیرد.