آمادگی همکاری شرکت مهندسی فرسار تجارت در زمینه تجهیز کردن بیمارستان در حال تأسیس قلب هرات- افغانستان

 در طی نشست صمیمانه‌ای که مورخ 98/10/08 با حضور جناب آقای مهندس محمود اسمعیلی مدیرعامل شرکت مهندسی فرسار تجارت و آقایان پروفسور منیب و دکتر علیزاده از رؤسای بیمارستان قلب هرات صورت گرفت، توافق همکاری فی‌مابین شرکت مهندسی فرسار تجارت و بیمارستان قلب هرات جهت تجهیز کردن این بیمارستان صورت گرفت.