حضور شرکت مهندسی فرسار تجارت در نهمین دوره نمایشگاه ایران مد

شرکت مهندسی فرسار تجارت در نهمین دوره نماشگاه ایران مد در سال 1385 شرکت کرده است و غرفه برپا کرده است.